Protokoll

 

Årsmöte 2023-03-22
 

$ 1. Ordföranden förklarade mötet öppnat.
 

$ 2. Fastställande av röstlängd
Närvarande medlemmar var 13 stycken.

$ 3. Stadgeenlig utlysning
Mötets stadgeenliga utlysande godkändes. 

$ 4. Val av ordförande för mötet
Till ordförande för mötet valdes Johan Boström. 

$ 5. Val av sekreterare för mötet
Till sekreterare för mötet valdes Hans Hellqvist. 

$ 6. Val av justeringsmän
Till justeringsmän valdes Jan Hammarström och Bo Fagerström. 

$ 7. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes. 

$ 8. Sekreteraren redovisade verksamhetsberättelsen för 2022 (lästes upp) och kassören redovisade den ekonomiska berättelsen (resultat- och balansräkning) för 2022.

Årets resultat 2022: 40.291:97
Tillgångar per 2022-12-31: 670.998:20
Skulder per 2023-12-31: 325.500:- 

$.9. Revisionsberättelse
Revisionsberättelsen föredrogs. 

$ 10. Fråga om ansvarsfrihet
Årsmötet beslöt samt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåren 2022. 

$ 11. Verksamhetsplan och budget för år 2023 fastställdes.

Följande avgifter fastställdes:
- Årlig avgift                                           500:- + 300:-/bryggmeter
- Vinteruppställningsavgift                     500:- för medlem, 800:- för icke medlem
- Förseningsavgift                                 50:-
- Uthyrningsavgift                                 1500:- (varav 600:- till ägaren)
- Förmedlingsavgift                               250:- 

En diskussion fördes angående införande av stöldskydd i hamnen i form av stängsel vid bryggorna och belysning. Även frågan om laddning av elbåtmotorer diskuterades. Inga detaljer klubbades dock. 

$ 12. Val av ordförande på 1 år: Johan Boström 

$ 13. Val av ledamöter:   Hans Hellqvist på 2 år
                                       Sven-Erik Åberg 1 år kvar
                                       Olli Lathi på 2 år
                                       Sören Eriksson 1 år kvar 

§ 14 Val av Suppleant:   Sven Aho på 1 år  

$ 15. Val av revisorer:     Anders Lindroth 1 år kvar
                                       Bo Fagerström på 2 år 

§ 16. Val av revisorssuppleant: Vakant 

§ 17. Val av valberedningsman: Vakant 

$ 18. Övriga frågor
Grusning av uppställningsplatsen diskuterades. 

$ 19. Ordföranden tackade deltagarna för visat intresse och avslutade årsmötet.

  

Vid protokollet                  Justeras

 

 

Hans Hellqvist                  Jan Hammarström                 Bo Fagerström