Regelverk

Nedan finns klubbens regler:
- Stadgar

- Ordningsregler
- Miljöplan
- GDPR

Stadgar

§ 1.Sommarro Båtklubb, bildad den 18/12 1995, är en sammanslutning av båtägare och andra av sjösport och sjöliv intresserade personer. Båtklubben har till ändamål att tillvarata medlemmarnas intressen, driva hamnanläggningen och i övrigt verka för en sund utveckling av sjösporten.

§ 2. Till medlem kan antagas varje medborgare som har intresse av sjöliv och sjösport och som är villig att anpassa sig efter klubbens regler och stadgar. Medlem inväljes av styrelsen efter skriftlig ansökan.

§ 3. Avgiften till klubben är en personlig andelsavgift, årsavgift samt för icke båtplatsägande medlemmar en medlemsavgift. Andelsavgiften, vars storlek är beroende av båtplatsens storlek, erlägges vid tilldelning av båtplats. Årsavgiften och medlemsavgiften, vars storlek fastställes vid årsmöte, erläggs senast den första mars varje år eller vid inträde i klubben. Medlem som antages efter den första oktober befrias från årsavgiften för innevarande kalenderår.

§ 4. Båtklubbens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av 5 ordinarie ledamöter. Dessa är ordförande, sekreterare, kassör och två ledamöter. Klubben tecknas av ordförande och kassör var för sig. Styrelsen, som sammanträder så ofta det är av behovet påkallat, åligger att verkställa årsmötets beslut, att senast den 15 januari hålla kassabok behörigen avslutad per den 31december, att hålla styrelsens protokoll, verifikationer och övriga handlingar tillgängliga för revisorerna sam att till årsmötet angiva årsberättelse.
För att styrelsen skall vara beslutsmässig krävs att minst tre ledamöter närvarar. Allomröstning sker öppet. För beslut erfordras enkel röstövervikt.
Styrelsen ansvarar gemensamt inför årsmötet.

§ 5. Ordföranden åligger att leda förhandlingarna vid klubbens och styrelsens sammanträden, att sammankalla styrelsen när han finner så nödigt eller då minst två av styrelsens ledamöter därom hos honom gör framställning, att förse justerade protokoll med sin påskrift, att vaka över att fattade beslut verkställes samt att i övrigt vaka över stadgarnas efterlevnad och klubbens intressen och att alltid vara klubbens representant.

§ 6. Sekreteraren åligger att på ordförandes uppmaning ombesörja kallelse till sammanträden, att vid dessa föra protokoll, att för underskrift framlägga utgående skrivelser vilka av sekreteraren kontrasigneras, att förvara klubbens protokoll och korrespondens samt förekommande handlingar.

§ 7. Kassören åligger att uppbära, förvalta och ansvara för klubbens kassa, att föra noggranna räkenskaper och fullständig matrikel över klubbens medlemmar och båtar, att vid årsmöte föredraga föregående års räkenskaper.

§ 8. Revisorernas antal skall vara två samt en suppleant. Deras uppgift är att löpande samt före varje årsmöte revidera och vitsorda kassörens kassarapport samt föredra revisionsberättelsen. I denna skall de lämna upplysning om klubbens ekonomiska ställning samt yttra sig om förvaltningen och styrelsens ansvarsfrihet.

§ 9. Ordinarie årsmöte, till vilket styrelsen kallar minst 10 dagar i förväg, skall hållas före mars månads utgång.
Extra medlemsmöte hålles då styrelsen finner så påkallat eller då minst 10 medlemmar med angivande av anledning gör skriftlig framställning därom. På extra medlemsmöte får endast fattas beslut i sådana frågor som ej innebär ändring av beslut fattat vid ordinarie årsmöte.
För att möte skall vara beslutsmässigt fordras att minst 10 medlemmar, varav minst en skall vara styrelseledamot, är närvarande.
Vid omröstning äger varje medlem en röst. Röstning med fullmakt är ej tillåten. Medlem får ej deltaga i omröstning gällande fråga vari han själv är jävig. Omröstning sker öppet såvida annat ej begärs. Vid lika röstetal och öppen omröstning beslutas enligt ordförandens röst, vid sluten omröstning sker lottning.

§ 10. Vid årsmöte, för vilket väljes särskild ordförande och justeringsmän, beslutas och väljes enligt nedan angiven ordning.
1. Mötets öppnade
2. Fastställande av röstlängd
3. Stadgeenlig utlysning
4. Val av ordförande för mötet
5. Val av sekreterare för mötet
6. Val av två justeringsmän
7. Fastställande av dagordning
8. Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse
9. Revisionsberättelse
10. Fråga om ansvarsfrihet
11. Verksamhet och budget
- Årlig avgift
- Vinteruppställning
- Förseningsavgift
- Uthyrning
- Övriga förslag från styrelsen
12. Val av ordförande på 1 år
13. Val av ledamöter
14. Val av suppleant
15. Val av revisorer
16. Val av revisorssuppleant
17. Val av valberedningsman
18. Övriga frågor
19. Mötets avslutning

Styrelsen väljes enligt följande: ordförande väljes för 1 år samt halva styrelsen vartannat år. Det senare förfarandet gäller även val av revisorer. Den avgående styrelsen kvarstår till mötets slut.

§ 11. Medlem, som ej betalat gällande avgifter i fastställd tid, tillställs en påminnelseavi och påförs en förseningsavgift vars storlek årligen fastställs av årsmötet. Om påminnelseavin jämte förseningsavgifter ej betalas inom fastställd tid, anses medlemmen ha utträtt ur klubben.
Båtplats, vars ägare utträtt enligt denna paragraf, försäljes genom styrelsens försorg. Andelsavgift, efter avdrag för styrelsen omkostnader för försäljning, återbetalas.

§ 12. Medlem, som motverkar klubbens intressen eller genom olämpligt uppträdande skadar densamma, exempelvis uthyrning av båtplats i andra hand utan styrelsens medgivande, kan uteslutas. För uteslutning krävs att 2/3 av de vid styrelsemötet närvarande ledamöterna biträder förslaget om uteslutning.
Omröstning enligt denna paragraf sker alltid slutet. Vid uteslutning enligt denna paragraf är rätten till båtplats förverkad.

§ 13. Förslag om stadgeändring och förslag om klubbens upplösning kan framställas endast på ordinarie årsmöte. För beslut om ändring alternativt om upplösning fordras 3/4 majoritet av de närvarande vid två på varandra följande möten, varav ett skall vara årsmöte. Vid beslut om upplösning skall klubbens skulder och tillgångar fördelas enligt beslut taget vid samma tillfälle.

§ 14. Skulle tvist angående tolkningen av stadgarna uppstå, avgör styrelsen den rätta tolkningen.

Åter

Ordningsregler för Sommarro småbåtshamn (gällande från 960401)

1. Vid färd inom hamnområdet skall varsamhet iakttagas samt hastigheten nedbringas så att skada ej uppstår på bryggor eller andra båtar.
2. Envar skall sörja för god ordning i hamnen och på uppställningsplatsen.
3. Om båt sjunker eller blir liggande i marvatten skall båtägare genast vidtaga åtgärder för länsning eller upptagande.
4. Jollar eller annan materiel/utrustning får ej förvaras på bryggorna.
5. Bilar får endast parkeras på härför avsedda platser. Båtvagnar/trailers få ej uppställas på parkeringsplats.

Åter

Miljöplan för Sommaro båtklubb

Inledning

Syfte
Sommarro Båtklubbs (SBK) miljöplan syftar till att dokumentera hur vi inom klubben ska arbeta för en god miljö. Det innebär att tydliggöra hur vi implementerar krav och rekommendationer, som ställs på vår verksamhet genom lagar, förordningar och på andra sätt. Som en viktig del ingår också att utbilda och informera våra medlemmar med syfte att öka miljömedvetenheten.
Målsättning
En förutsättning för att driva en båtklubb är att verksamheten kan bedrivas på ett miljömässigt och långsiktigt hållbart sätt. SBK ska därför arbeta för att minska den negativa påverkan på miljön. Våra medlemmar ska tycka att miljöarbetet är viktigt och vilja bidra till att skapa förutsättningar för ett rikt båtliv i balans med naturen.
Dokument
SBKs miljödokument består av:

      
Miljöplan (det här dokumentet)
      
Informationsmaterial med hjälp av SBU
      
Utbildningsmaterial med hjälp av SBU
Tillämpning och målgrupper
Innehållet i miljöplanen ska vara känt av alla klubbmedlemmar och i medlemskapet ingår en skyldighet att följa de regler och anvisningar som den innehåller. Innehållet ska också i tillämpliga delar göras känt för andra som vistas och verkar inom klubbens område, t ex medlemmars anhöriga.
Kontroll och uppdatering av miljöplanen
SBK ska ha en miljöplan som stödjer vårt miljöarbete och vår verksamhet väl. För att uppnå det revideras den regelbundet och anpassas till nya och förändrade faktorer inom och utom klubben. Styrelsen fastställer miljöplanen och ansvarar för att den följs och uppdateras regelbundet.


Beskrivning av Sommarro Båtklubb

SBK ligger i Enköpings Kommun och har ca 100 båtar i hamnen med båtplats. Dessutom har SBK ca 50 varvsplatser för vinteruppläggning. Antalet medlemmar är cirka 120. Hamnen ligger i närheten av Bredsands Camping söder om Enköping.
SBK ligger i en vik av Mälaren utanför kanalen in till Enköpings tätort. De flesta av SBKs medlemmar använder sina båtar i Mälaren.

 
Policy

 

SBK vill uppfattas som en seriös och ansvarstagande båtklubb som är väl lämpad att bedriva sin verksamhet på nuvarande plats. Som en del i den ambitionen ska SBK, och deras medlemmar med gäster sträva efter att så långt som möjligt minimera negativ miljöpåverkan av verksamheten genom att: 

       Ha god kännedom om, och kontroll på, vår faktiska miljöpåverkan

       Arbeta i förebyggande syfte 

       Agera på ett miljöriktigt sätt i vårt båtnyttjande

       Följa gällande miljölagstiftning

       Följa de miljöregler och den avfallshanteringsplan som klubben tagit   fram

       Samarbeta med organisationer och föreningar

       Vid nyttjande och vid underhållsarbeten på den egna båten, efter bästa
förmåga välja de mest miljövänliga alternativen samt produkter som godkänts av myndigheter.

       Sprida informationen om klubbens miljöpolicy och regler för att SBKs ambitioner och mål avseende miljöförbättrande åtgärder ska få genomslag. 

       Återkommande utvärdera och förbättra vårt miljöarbete
 

Regler och anvisningar

Reglerna omfattar alla miljörelaterade åtaganden som målgrupperna har.
Allmänt

Vi strävar efter att så långt som möjligt minimera miljöpåverkan av verksamheten genom att agera på ett miljöriktigt sätt i båtutnyttjandet.

Genom vårt medlemskap i Svenska Båtunionen (SBU) har vi tillgång till god support för att förstärka och utveckla vårt miljöarbete i SBK.

Det åligger varje enskild medlem att följa aktuell lagstiftning och föreskrifter samt SBKs miljöplan.  Den enskilde medlemmen ansvarar själv för att ta del av SBKs information om miljön. En medlem som bryter mot SBKs miljöplan och regler kan uteslutas ur klubben.
Hamnområde och varv
Varje båtägare skall efter sjösättning och upptagning se till att inte täckningsmaterial eller avfall av olika slag blir liggande kvar på uppställningsplatsen.  Vid täckning får inte dunkar med miljöfarligt innehåll användas som tyngd till presenningar.

Varje medlem som har sin båt i sin tilldelade båtplats samt har vinterförvaring är skyldig att delta i klubbens gemensamma städ- samt arbetsdagar.
Sopor och avfall

I SBK hjälps vi åt att hålla snyggt och rent genom att plocka upp skräp vi ser samt påkalla styrelsens uppmärksamhet på eventuellt miljöfarligt avfall i vårt område. Miljöfarligt avfall får under inga omständigheter förvaras löst och under båtarna inom SBKs område ens under kortare perioder. Respektive medlem ansvarar själv för rätt hantering och så långt som möjligt även för borttransport av sina sopor och sitt avfall. Hur olika sorters avfall ska hanteras framgår i Avfallshanteringsplanen.
Toalettavfall

Toalettavfall från båtar är ett ökande problem i både Östersjön och Mälaren. Toalettavfall i båtar skall tömmas på godkända tömningsstationer i närområdet eller där annan lämplig tömningsstation finns.
Bränsle, oljor, färg m.m.

För att skona vår miljö, bör medlemmarna i största möjliga mån använda de miljövänliga drivmedel och oljor som finns att tillgå.

Tillåtna bottenfärger förändras från år till år och växlar beroende på båtens användning. Båtar som rör sig i Mälaren och Östersjön, det vill säga mellan olika biotoper (bräckt och sött vatten) är mindre utsatta för växtangrepp. Inom SBK får endast av myndigheter tillåtna och för båtens aktionsradie lämpliga bottenfärger användas. 

Följande gäller:

       Överväg båtbottentvätt istället för användande av båtbottenfärger

       Använd om möjligt helt giftfri bottenfärg

       Använd annars endast hård bottenfärg

       Vid renskrapning samlas skräp över duk för senare avfallshantering

       Glykol, spillolja, färgrester får inte släppas ut på marken utan sorteras i miljöstationen

Vid skrapning och slipning av båtar skall anordning för uppsamling av färgrester användas. Vid lackering och övriga målningsarbeten skall båtägaren ombesörja god täckning för att undvika onödigt spill till luft och mark. Även i övrigt bör klubbens medlemmar använda de material och medel, t.ex. vid rengöring, som bäst skonar miljön.

 

SBKs kollektiva ansvar
 

Informationsspridning

SBKs miljöplan delges till alla medlemmar samt finns anslagen på klubbens anslagstavla och på hemsidan: www.sommarrobåtklubb.se. På årsmötet hålls stående information om klubbens miljöplan som en separat punkt. I samband med introduktionen av nya medlemmar och vid vårstädningen sker en muntlig information till alla medlemmar om hur miljöarbetet sker i klubben samt eventuella nyheter och tips.

Utbildning

En god kunskap bland klubbens medlemmar om problem, ansvar och tänkbara lösningar är viktig.  SBK ska fortlöpande analysera behovet av utbildning och genomföra sådan när det är påkallat.

Tillsyn

SBKs styrelse genom klubbens miljöansvarige ska genomföra regelbundna miljötillsyn er inom hamnområdet. De syftar till att kontrollera och säkerställa efterlevnaden av miljöplanen. Brister protokollförs och åtgärdas så snart det är möjligt. En sammanfattning redovisas på årsmötet.

 

Avfallshanteringsplan

 

Enligt Sjöfartsverkets föreskrifter SJÖFS 2001:13 ska alla fritidsbåtshamnar ha en avfallshanteringsplan. Planen syftar till att underlätta vid informationsspridning till medlemmar och besökare, i samband med funktionärsbyte eller i kontakt med kommunen.
Ansvar

Ansvarig för att genomföra avfallshanteringsplanen, enligt 4§ SJÖFS 2001:13, är av styrelsen utsedd miljöansvarig. Ytterst vilar dock ansvaret på varje enskild medlem att se till att avfallet lämnas till Kommunens återvinningscentral.
Avfallshantering

I huvudsak ansvarar varje medlem för sitt eget avfall.

Varje båtägare skall efter sjösättning och upptagning se till att inte täckningsmaterial eller avfall av olika slag blir liggande kvar på uppställningsplatsen, utan ombesörjer själv borttransport till för ändamålet avsedd plats inom kommunens återvinningscentral.

Avfall som batterier, oljor, trasor, plåt, plast, glas, tidningar, kartong- och metallförpackningar tas omhand av respektive medlem för sortering på samma sätt som övrigt avfall i medlemmens hushåll och avlämnas på kommunens sopsorteringscentral.

 

Åter

GDPR

"the General Data Protection Regulation", på svenska: Dataskyddsförordningen, har till syfte att stärka skyddet för fysiska personer vid hantering av personuppgifter.

En personuppgift är information som kan identifiera en fysisk person som är i livet. Exempel på personuppgift är namn, telefonnummer, personnummer, postadress, E-postadress m m.

Sommarro Båtklubb för ett medlemsregister med personuppgifter (uppgift om namn, postadress, telefonnummer, E-postadress), båtplats och uppgift om betald medlemsavgift. Dessa uppgifter behöver föreningen för att skicka ut fakturor och kontakta deltagare vid olika aktiviteter. Dessutom sker fotografering vid föreningens aktiviteter. Fotona kan används utan namnuppgift på föreningens hemsida. Observera att inga personnummer eller födelseår registreras.

Inga personuppgifter lämnas ut till tredje part.

Personuppgiftsbiträde (PuB) i föreningen är Sven-Erik Åberg.

Föreningsregistret uppdateras av PuB och delas med ordföranden.

Medlemmarna informeras hur vi hanterar personuppgifterna genom särskild information i samband med utskick av årets faktura samt på hemsidan. Medlemmarna kan vända sig till PuB för att få registerutdrag (avseende egna uppgifter) och för att anmäla förändringar i personuppgifterna. Medlemmarna godkänner föreningens hantering av personuppgifter i och med tecknande och förnyelse av medlemskap.

Medlemsregistret ska så långt möjligt hållas aktuellt. Medlemmarna ansvarar för att meddela förändringar i personuppgifterna till PuB. Tidigare medlemmar stryks ur registret så snart PuB fått kännedom om utträde. Medlem som ej betalt årsavgift enligt stadgarna avförs ur registret.

 

Åter